14

رهانش تدریجی (Staged Rollout)

  • پیاده‌سازی شده

Avatar
Support Team

قابلیت رهانش تدریجی این امکان را به شما میدهد که در زمان ایجاد رهانش جدید مشخص کنید که این رهانش در اختیار چند درصد از کاربران قرار بگیرد

A

Activity Newest / Oldest

Avatar

Support Team

Status changed to: پیاده‌سازی شده