12

اضافه کردن امکان تخصیص بسته به dpi و language


A
Anonymous

پشتیبانی از تخصیص بسته به dpi و language مختلف در قابلیت بارگذاری چند بسته در یک رهانش

A

Activity Newest / Oldest

Avatar

Support Team

Status changed to: در حال پیاده‌سازی

Avatar

Support Team

Status changed to: برنامه‌ریزی شده